Vergoeding door zorgverzekeraar

Vergoeding psychologische hulp door zorgverzekeraar

Met ingang van 2014 zijn de wettelijke regels voor vergoeding van psychologische hulp gewijzigd. Hieronder vindt u een overzicht van deze regels. Deze gelden voor alle psychologen en psychotherapeuten die werkzaam zijn in de Basis GGZ. Wij raden u aan deze regels goed door te lezen. Dan komt u niet voor onverwachte verrassingen te staan.

Wanneer wordt psychologische hulp vergoed?
In het basispakket wordt psychologische hulp alleen vergoed als voldaan is aan een aantal voorwaarden:

1. Verwijzing door de huisarts
U moet een verwijzing hebben van de huisarts. Deze verwijzing moet afgegeven zijn voordat de behandeling start. Verder moet de verwijzing aan een aantal regels voldoen. Uw psycholoog controleert dit van te voren.
Soms mag de verwijzing ook plaatsvinden door een andere arts, bijv. een bedrijfsarts. Dit hangt af van uw verzekering. Raadpleeg hiervoor uw verzekeringspolis.

2. Psychische stoornis
De huisarts mag alleen verwijzen als er sprake is van een vermoeden van een psychische stoornis. De psycholoog gaat na of er inderdaad gesproken kan worden van een stoornis. Zo ja, dan heeft u recht op vergoeding. Zo nee, dan wordt u terugverwezen naar de huisarts.

3. Uitgesloten stoornissen
De behandeling van sommige stoornissen wordt niet meer vergoed uit het basispakket. Dit geldt onder andere voor aanpassingsstoornissen (bijv. burn out) en relatieproblematiek. Sommige aanvullende verzekeringen vergoeden ook aanpassingsstoornissen en relatieproblematiek.
Raadpleeg hiervoor uw verzekeringspolis.

Alle andere diagnoses en de daaruit voortvloeiende gesprekken die op grond van de Zorgverzekeringswet niet tot het basispakket behoren, komen voor uw eigen rekening.

vergoeding